Algemene voorwaarden

Disclaimer

(1) Deze algemene voorwaarden voor gebruik (“Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van iedere website (de “Website”) van Novish en op de verstrekking van informatie of het doen van aanbevelingen (de “Informatie”) op of door middel van de Website.

Gebruiksvoorwaarden

(2) Op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de Website zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van Novish die op verzoek worden toegezonden en te vinden zijn op de Website onder “Algemene voorwaarden”.

(3) Informatie wordt alleen verstrekt bij wege van algemene informatieverschaffing. Verstrekking van de Informatie is niet bedoeld als advies. Gebruikers dienen niet af te gaan op de Informatie zonder  advies te vragen.

(4) Novish aanvaardt geen aansprakelijkheid voor

  • schade in verband met het gebruik van de Website en de Informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van (i) de Informatie, (ii) informatie op of via een website waarnaar op de Website verwezen wordt, of (iii) informatie van of via een website die naar een website verwijst.
  • informatie, die zonder voorafgaand overleg met Novish op de Website wordt geplaatst.
    De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van Novish.

Auteursrecht en merkenrecht

(5) Novish is, behalve indien anders vermeld, de eigenaar of houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Informatie, het auteursrecht daaronder begrepen. Toestemming wordt verleend kennis te nemen van de Website en de Informatie en daarvan kopieën voor persoonlijk gebruik te maken, daaronder begrepen het opslaan, printen, reproduceren en distribueren van informatie, mits de Informatie niet gewijzigd wordt en de verwijzing naar deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene voorwaarden bij die kopie zijn opgenomen. Ieder ander gebruik van de Website en de Informatie, daaronder ook begrepen het creëren van links (hypertext links en deep links) is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Novish niet toegestaan.

Nederlandse tekst bindend

(6) De Gebruiksvoorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal beschikbaar. In geval van geschil over de inhoud en/of strekking van de Gebruiksvoorwaarden, zal uitsluitend de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan in het Nederlands rechtsgebied bindend zijn.